Warunki przyjęcia

Wymagania wobec kandydatów

Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci studiów na kierunkach: Budownictwo, Architektura, Inżynieria naftowa i gazownicza, Inżynieria środowiska, Transport, Elektrotechnika, Górnictwo i geologia, Energetyka.

W przypadku ukończenia innego kierunku, należy dodatkowo wypełnić podanie do Kierownika Studiów Podyplomowych (Podanie.docx).

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W procesie rekrutacji w przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów za granicą, stosuje się zapisy art. 191a ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" w celu stwierdzenia czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych.

 Warunki przyjęcia

O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia kompletu dokumentów do sekretariatu studiów. Uczestnikami studiów mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie).

Limit miejsc: 30 osób.

Ponieważ z doświadczenia wiemy, że większość z Państwa zgłasza chęć uczestnictwa w studiach na kilka dni przed zamknięciem rekrutacji, zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego przesyłania dokumentów, co ułatwi załatwienie niezbędnych formalności i pozwoli uniknąć rozczarowań spowodowanych wyczerpaniem limitu miejsc.