Zasady studiowania

Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Warunki przyjęcia

Udział w Studiach brać mogą absolwenci studiów wyższych I stopnia (inżynierskie, licencjackie) lub II stopnia (magisterskie), zgodnie z § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. Przyjęcia następują w kolejności dostarczenia oryginału kompletu dokumentów do sekretariatu studiów.

Limit miejsc: 30 osób.


Warunki ukończenia studiów

1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów, w tym:

• zaliczenie wszystkich zajęć praktycznych (ćwiczeń i zadań projektowych),

• zdanie wszystkich egzaminów.

2. Zdanie egzaminu końcowego.

Absolwenci studiów otrzymują wydane przez Politechnikę Warszawską świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w danym zakresie.


Uczestnictwo w zajęciach

Obecność na ćwiczeniach i ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa w zakresie niezbędnym do zaliczenia zajęć (szczegółowe warunki uczestnictwa przekażą prowadzący poszczególne zajęcia). Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach potrzebne jest tylko wtedy, gdy nieobecność uniemożliwiła zaliczenie zajęć praktycznych; w takiej sytuacji wyznaczany jest indywidualny sposób zaliczenia tych zajęć.

Prowadzący przedmiot przedstawia uczestnikom na pierwszych zajęciach:

• program i zalecaną literaturę;

• regulamin przedmiotu, w tym formę zaliczenia wraz z zasadami oceniania.