Charakterystyka studiów

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę na poziomie zaawansowanym niezbędną do bezpiecznego planowania i organizowania robót budowlanych, określania zagrożeń, podejmowania działań zapobiegawczych oraz minimalizujących skutki wypadków na budowie, koordynowania robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (w skrócie BHP) oraz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi na rzecz poprawy bezpieczeństwa na placu budowy.  Wiedza i umiejętności absolwenta tej specjalności są związane z następującymi dziedzinami dotyczącymi każdego z tych podsystemów:

  • Bezpieczne planowanie i organizowanie robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, właściwe sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w skrócie BiOZ) oraz projektowanie zagospodarowania placu budowy
  • Rozwiązywanie problemów związanych z planowaniem, organizowaniem oraz koordynowaniem zarówno typowych, jak i nietypowych robót budowlanych, przy szczególnym uwzględnieniu aspektów BHP
  • Analiza czynników ryzyka związanych z poszczególnymi robotami budowlanymi
  • Odpowiedni dobór materiałów, maszyn oraz rozwiązań technologicznych, mający na celu minimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników
  • Projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjno-budowlanych (project management), obejmujących studia i analizy przedinwestycyjne (feasibility study), dobór i organizację uczestników procesu, inwestorski nadzór techniczny przy szczególnym uwzględnieniu aspektów BHP
  • Wykorzystanie aspektów miękkich w skutecznym zarządzaniu kadrą, mające na celu możliwe ograniczenie zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych
  • Zastosowanie Modelowania Informacji o Budynku (BIM) w celu optymalizacji prac związanych z planowaniem realizacji inwestycji pod kątem BHP